امید

در پس زندگی ،این مرگ است که امید را هویت میبخشد!

 

 

و برعکس!

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
سهند

مطمئن نیستم و بر عکس

رایان

ایول !!

ارغوان!

[تایید]

کوچولوترین ستاره

[گل]

یامین

اوهوووم... درسته... در پس مرگ این زندگی است که امید را هویت می بخشد...[لبخند]