کلمات اشتباه

روزهای اولی بود که می دانست چه در جریان است!
داستانی تلخ از حال و آینده را بازگو می کرد...
تا مبادا، دلی بسته شود، دلی خسته شود، دلی پاره و آزرده شود... 
غافل از آن که، دل بسته اش بود... همان لحظه هم ترک پارگی اش سر باز کرد، خستگی اش هم در بعد...

/ 0 نظر / 7 بازدید