دردی همیشه گی

دردی شدید درست در وسط قفسه ی سینه ام مدتی است رشد پیدا کرده...
شاید از خودآزاری باشد که در پی درمانش نمی روم.
شاید هنور حرف های زیادی برایم مانده اند که جرات بازگو کردنشان را برای خود ندارم.
واقعیت هایی که دلی برای باورشان پیدا نمی کنم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
کوچولوترین ستاره

تو هنوز دکتر نرفتی ؟!!! چرا ؟ [ناراحت]