استرس

آدرنالین خونم زده بالا‌ !

مهمترین دلیلش اینه که ییهو دورو برم شلوغ شده

دو سری مهمون شاد و شنگول اومده خونمون.

که البته بسی هم حال میده.

یه دلیل مهم دیگه هم داره که حال نمی کنیم بیانش کنیمنیشخند

شروع فصل جدید هم کم علت نیست...

فک کنم به یک خواب تنهایی احتیاج دارم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
ارغوان!

[تایید]

کوچولوترین ستاره

[هورا]خوبه که من شلوغی رو بیشتر از تنهایی دوست دارم شاد باشی[گل]